Sunday, July 31, 2011

Cyrus ta’ Troja

Mela darba kien hemm wieħed Laburist anzjan li kien wasal fl-aħħar nifsijiet ta’ ħajtu.

Uliedu kienu miġburin kollha ħdejn soddtu għax riedu jkunu hemm x’ħin l-għażiż missierhom iħalli din id-dinja. Ħin minhom dan l-anzjan għamlilhom talba stramba.

Talabhom imorru l-Istamperija biex jagħmlulu tessera mal-Partit Nazzjonalista. Uliedu ħasbuh qed jewden u staqsewh l-għaliex wara għomor mal-ħomor propju issa li wasal fl-aħħar irid jingħaqad mal-blu. Weġibhom “Biex malli mmut ikun miet wieħed minn tagħhom.”

Saturday, July 30, 2011

Aħna l-inxurjatiIl-President Abela iffirma. Id-divorzju issa sar dritt ċivili anke għall-Maltin. U dan qed iseħħ illum taħt Gvern Nazzjonalista. Qed iseħħ meta l-poter jinsab f’idejn partit li għad għandu l-kelma “reliġjon” fil-motto tiegħu. Qed iseħħ taħt Prim Ministru prodott tal-Azzjoni Kattolika u proneputi ta’ Arċisqof li inqas ma nitkellmu fuqu, iktar aħjar. Dan kollu qed iseħħ minkejja li fost min qed imexxi - il-kabinett, l-eżekuttiv - hemm maġġoranza assoluta li ma ridetx li d-divorzju jidhol fi żmienha.

Friday, July 29, 2011

Bis-siegha siegha wara erbghin sieghaQabel l-elezzjoni mirbuha bi zbrixx, ta’ GonziPN tgħidx kif werwruna li jekk jirbħu l-iljuni ta’ Sant addio overtime bis-siegħa siegħa u nofs. Qalulna li jekk Sant jieħu postu wara skrivanija f’Kastilja, kull minuta li se nahdmu wara l-erbgħin siegha se jħallsuna tagħha bir-rata normali - bis-siegħa siegħa. Biex iġibulna prova ta’ dak li kienu qed jgħidu urewna l-ftehim kollettiv tal-ħaddiema tas-Super One li dak iż-żmien kienu qed jitħallsu b’dan il-mod. Allura bqajt imbellah meta fuq il-venda smajt li dak li werwirna bih Gonzi qabel l-elezzjoni qed jigri llum taht it-treġija tiegħu. 

Thursday, July 21, 2011

Se jwahhluna iehor


Jekk bhali kontu minghalikom li l-billboards fuq id-divorzju telqu mit-toroq taghna darba ghal dejjem, mortu zmerc. Ghax dawk li jaqblu biss li ma jaqblux issa qablu li jekk ‘l quddiem ikun hemm bzonn jinbidel xi haga fil-ligi tad-divorzju dan se jkollu jsir b’referendum. U kif l-ilma ta’ Pilatu hallsu ghalih il-Lhud, ghan-Number 2 tas-69 li ghandna fil-Parlament ikollna nhallsu ahna.

Wednesday, July 20, 2011

Problemi bil-bajd


Din tal-bajd jidher li hija kobba ohra mhabbla sew ghall-Gvern Nazzjonalista. M’iniex qed nitkellem fuq il-bajd li jinzammu ghas-shana tal-qalziet u lanqas fuq il-bajd tal-frejjeg. Qed nghid ghall-bajd tal-flieles umani u fuq id-dilemmi kbar li qed iqallbu l-imhuh tal-politici taghna fil-kwisjoni tal-IVF.

Sunday, July 17, 2011

Qed tara kif qalulu!


Fil-blog li ktibt jumejn ilu fuq ir-riżenja ta’ Cyrus Engerer mill-PN u s-sħubija immedjata tiegħu fil-PL, jien għidt “għandi nifhem li Cyrus huwa l-uniku wieħed f’Malta li jaf x’se jkun qed jagħmel il-Partit Laburista jekk jirbaħ l-elezzjoni li ġejja.”

Balleċ kelli raġun!

Dalgħodu fis-Sunday Times Cyrus Engerer ġie kwotat hekk: “In this past week I have met and learnt what Labour is planning and I really feel comfortable with it.

Saturday, July 16, 2011

Kamasutra


Bil-mod il-mod il-politici Maltin qed jirnexxielhom johorgu lill-Indjani li hargu bil-Kamsutra ta’ amateurs. Il-professjonisti moderni tal-pozizzjonijiet ma jinsabu mkien hlief f’dawn il-gzejjer f’nofs il-Mediterran, b’koncentrazzjoni qawwija fit-triq ta’ bejn il-Mile End u Tal-Pieta`.

Friday, July 15, 2011

Qalulu x’se jagħmlu?Għadni kif smajt li Cyrus Engerer m’għadux il-Viċi Sindku Nazzjonalista tas-Slimiżi għax iddeċieda li ma jibqax man-Nazzjonalisti. Ngħid id-dritt, din l-aħbar ma ħadtiex b’sorpriża. Lil Cyrus inzertajt nafu ftit u ilni li ndunajt li r-‘Religio et Patria’ ta’ Gonzi mhix id-diska favorita tiegħu. Ngħid is-sewwa, naf bosta oħrajn li jaħsbuha bħalu fi ħdan il-PN u ma nistagħġeb xejn li nara xi tnejn oħra jiktbu xi artiklu, xi blog jew xi kumment fuq il-Facebook biex jippruvaw iżommu t-twieqi ta’ Joe Friggieri miftuħin għall-arja friska. Imma kont sorpriż mhux ftit meta komplejt nisma’ u qaluli li Cyrus issieheb ma’ Joseph, Anglu, Toni u l-ħomor l-oħra tal-palazz tal-ħġieġ.

Min hu Pride?


Ghal darb’ohra nhar is-Sibt, it-toroq tal-belt kapitali taghna ghamluha ta’ teatru ghall-bziezaq u ghas-sfafar ta’ dawk li huma migbudin lejn persuni tal-istess sess. Jien din tal-gay pride qatt ma fhimtha. Ghax jien inhossni kburi b’dak li jirnexxieli naghmel u mhux b’dak li jien, b’dak li sibt lest ghalija u li ma nista’ naghmel xejn dwaru. M’iniex kburi perezempju li m’ghadux jikbirli xaghar fuq rasi. Dan stat ta’ fatt impost fuqi min-natura, li daqs kemm ma fih xejn hazin, ma fih xejn li jaghmilni kburi bih. Allura jekk issir dimostrazzjoni ta’ fratas kburini bil-qargha, jien ma mmurx, lanqas jekk inkun naf li se jkun hemm prezenti l-mexxej tal-progressivi u li se jehodli b’idejja.

Wednesday, July 6, 2011

Haqq il-Fosos


Mit-teatri Amerikani it-tenur Joseph Calleja spiss kien jitkaza bil-progett tat-tandem Gonzi-Gatt-Piano ghad-dahla tal-Belt. Kien jghidilna li minflok il-parking ta’ quddiem il-Bank of Valletta ghandu jkollna teatru maghluq u mhux teatru bla saqaf kif se jkollna sal-elezzjoni. Tghidx kemm qalilna Joseph li bla saqaf ma tista’ taghmel xejn. U f’din il-litanija ssiehbu jkantaw mieghu hafna artisti u artikolisti Maltin. Min kantalna bicca fuq kif se nirvinaw ir-Rigoletto ta’ Verdi bl-istorbju tal-murtali u min zerzaq zewg versi fuq kif il-maltemp se jhassrilna t-Turandot ta’ Puccini.

Bla saqaf fil-venda


Ma nafx jekk l-aqwa perit tal-univers Renzo Piano kienx imdaħħal anke f'din tal-Arriva li non arriva. Għax tgħid hija biss kumbinazzjoni li wara t-teatru bla saqaf, issa ghamilna wkoll il-venda bla saqaf? Jew din ta' 'bla saqaf' se ssir xi stil ġdid li se nibdew naraw l'hawn u 'l hemm fil-bliet u l-irħula Maltin. Qed ngħid hekk għax m'ilux, ħabib tiegħi li għandu kamra f'għalqa qalli li applika biex jibdel is-saqaf qabel jaqa' fuq rasu u qalulu refused.

Friday, July 1, 2011

Veto


Joseph Cuschieri, dak li gie s-sitt wiehed f’tellieqa ghal hames medalji, dalghodu qalilna li qabel ifettlilna naghtu xi centezmu lill-Griegi biex ikollhom aktar x’jonfqu fil-gas tad-dmugh, irridu ninsistu li dawn jiffirmaw dik il-bicca karta li lil Cuschieri ttih siggu fil-Parlament ta’ Brussell.