Wednesday, November 19, 2014

Trid tkun imbeċilli!

Trid tkun tassew imbeċilli biex billboard tal-Budget jgħid "Inizjattivi favur persuni b'diżabilità" tpoġġieh f'nofs bankina u bih tagħlaq l-aċċess għal kull min juża wheelchair.

Hawnhekk ħdejn il-mina ta’ Hompesch bejn il-Fgura u Ħaż-Żabbar.


41 comments:

 1. Terrifying Government!!!!!

  ReplyDelete
 2. Nahseb il-permessi kollha tal-MEPA ghandha dik il-billboard!

  ReplyDelete
 3. Dhaqt x'hin rajta imma propja tal-biki.

  ReplyDelete
 4. Progressivi u moderati!!! By the way, Liberali wkoll ghax ghadu kemm fakkarni xi hadd!!

  ReplyDelete
 5. Ghax il-bankina taghna Ukoll!

  ReplyDelete
 6. Il bankina mux taghna ilkoll hi... Imma tahhom biss!!!

  ReplyDelete
 7. laqas jiwemnu ta ghal l ewwel ghit x fija hazien

  ReplyDelete
 8. Tlaqt il bahar Zepp

  ReplyDelete
 9. Jien laburist. Ija hazin eda hemm. Min poggieh hemm lbillboard zbalja. Imma haddiem ikun u jizbalja bhal ma jizbalja kulhad f'xoghlu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Li tkun arroganti mhux zball imma nuqqas rispett ax ikollok il power.Kullhadd jaf li billboards jitwahhlu bla premessi mill partit fil gvern.

   Delete
  2. Barra li qieghda tatti tabella `hra

   Delete
 10. mhux veru habib li tort tal-haddiem. Anzi tidher ovja li laqwa li tidher seww ghal min gejj issuq min faccatta tal-billboard.

  ReplyDelete
 11. IL BANKINA TAGHNA LLKOLL!!

  ReplyDelete
 12. Tajba Din.gili staqsejtu min fejn igib il flus tal bil boards

  ReplyDelete
 13. Dawn Alla jbierek il Mepa ma tghatix kashom.

  ReplyDelete
 14. jinsabu f'paniku!

  ReplyDelete
 15. Dak tort tal l aministrazjoni precidenti

  ReplyDelete
 16. tort ta' Gonzi, żgur.

  ReplyDelete
 17. I do walk that way so..... I have to get off the pavement and walk on the road !!!!!!Amazing safety first.

  ReplyDelete
 18. dik biex tieqaf tistrieh ftit on the way.. kollox bi hsieb ma' dan il-gvern!

  ReplyDelete
 19. Hadd ma jista juza il-bankina, mhux 'wheelchair' biss!!

  ReplyDelete
 20. M'hemx sincerita' vera fil-messagg, l-azzjoni turi moghod iehor!

  ReplyDelete
 21. Vera li mhux sew li ghamlu hekk, pero min ghandu sens f'mohhu jinduna li dik in nahha ta triq zgur mhux ha jghaddi xi hadd bil wheelchair, biss biss hemm zewg petrol stations ma dik nahha, so dal fass kollu huwa redikollu. A storm in a teacup.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sorry ta, minn ghandu sens f'mohhu ma jamielx billboard fuq il bankina ghax dik ghan nies qeghda u mhux biex tigi ostakolata.Ghax ma jdoqilkomx ghal wiednejkhom iggibu miljun skuza

   Delete
  2. ma jdoqilkomx - ghal min qed tireferi. Din hija just l opinjoni tieghi. jekk tara xi ktibt fil bidu et li vera mhux sew li taghmel hekk ie billboard fuq bankina, pero min hu vera min zabbar u jaf fuq xix qed jitkellem ikun jaf li dil bankina rari tintuza min citadini u lanqas qatt rajt lil xi hadd dizabli jaddi minnha. Imma kullhadd jaddi min naha l ohra fejn hemm il bini.

   Il punt tieghi hu li worth it tqajjem argument fuq cucata (skont jien), jekk tasar dan l argument tahseb li fil verita qed twegga/tonqos lil xi hadd. kieku kien ximkien min fejn jadu nies, nghid hemm ragun pero f' dal kass ma nahsibx li hemm raguni.

   Delete
  3. Skuzani, pero l-argument tieghek ma jregix. Jien ukoll minn zabbar u naf perfettament fejn qieghed il-billboard. Naqbel li dik in-naha ta triq, il-bankina tintuza anqas milli minn naha l-ohra. Pero din mhux gustifikazzjoni. Jekk hemm triq x;imkien li ma tantx tintuza, jew hemm alternattiva ta triq ohra, xi hadd jista jaqbad u jipparkja f'nofs it-triq u jalghaqha? Ma nafsibx hux? L-istess f'dan il-kaz. Il-bankina qiedghha hemm biex tintuza (kemm u meta hemm bzonn) minn nies, u mhux biex taghmel propoganda minn fuqha.

   Delete
 22. What about the road sign, directly behind the same billboard?

  ReplyDelete
 23. Aimed at increasing the number of "Persuni b'Dizabilita"!!!!

  ReplyDelete
 24. Il-Bankini Taghna Wkoll...,,Ukoll?!!!

  ReplyDelete
 25. First they do it.....then they plan it. Like everything else.

  ReplyDelete
 26. DAn genn jien labourist u hdimt hafna elecjoni tnejku biha u mandomx cans jiehdu vot ish inqataw

  ReplyDelete
 27. jien mort darbtejn ghand il ministru u jidnejku bina labouristi ara is sur lou bondi tawh 58000 fi sena u lilna loqom it tnejn tan nake

  ReplyDelete
 28. mela halitomlok omok il bankini il libsa ta mart il prim ministru taghana ukoll lilna hgaddiem loqom taghana habib dan mhux labour ta mintoff dan il maskra ta gonzi wick iehor

  ReplyDelete
 29. Ma nahsibx li wahhlu l gvern jien l billboard...nies inkompetenti ..ma jridu jaghmlu xejn sew u jithallsu.

  ReplyDelete
 30. @norman....... inti taf xigifieri taghlaq it triq jew il bankina ghal haddiehor. Ghax keccew mil- pbs hahahaha.
  Sinjal li kont qed taghlaq it triq ukoll laqi

  ReplyDelete